Specialklasserne er en kommunal specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Klasserækken har været på Byplanvejens skole gennem 25 år. Klasserne holder til i C-huset som ligger midt i skolen, her har vi godt med indendørs plads, gruppelokaler, eget mini it-lokale, bordtennis og bordfodbold.

Eleverne i klassen visiteres udelukkende gennem PPR Aalborg. Eleverne kendetegnes ved at have generelle indlæringsvanskeligheder, hvilket betyder at de har svært ved de fleste af skolens traditionelle fag. Undervisningen foregår derfor anderledes end i den almindelige skole. Der arbejdes med mange praktiske ting, og den boglige undervisning foregår i høj grad ud fra den enkelte elevs behov, oftest i mindre grupper.

Der er 32 elever i huset, der er opdelt i 3 klasser. En del af undervisningen foregår på tværs af klasserne, idet vi oplever at de forskellige aldersgrupper har glæde af at være sammen på tværs.

Lærerteamet består af 6 faste lærere der samarbejder med PPR Aalborg og UU-Aalborg og trækker på fagpersoner herfra, når det skønnes nødvendigt. Alle elever har en individuel undervisningsplan, og mindst en gang om året tages der sammen med PPR stilling til om elevernes placering er den korrekte. Eleverne i specialklasserne fritages normalt for folkeskolens afgangsprøver og de nationale test.

Afdelingen karakteriseres ved en række værdier og fokuspunkter som vi gerne vil have til at træde frem i dagligdagen:

Fællesskab som bygger på rummelighed, accept af hinanden og hinandens forskelligheder. Vi forsøger altid i konfliktløsning at udvide forståelsen for hinandens handlinger.

Humor og fantasi, mange af de elever som kommer til afdelingen medbringer ikke de mest positive skoleerfaringer, vi vil gerne forsøge at dyrke en positiv stemning. Det viser sig især i den daglige omgang med hinanden, en god tone, gode eksempler og ældre elever som tager sig af de yngre.

Struktur – betyder på den ene side at eleven har overblik over sin hverdag, hvad han kan forvente der skal ske, dels i fagene, dels i omgangen med lærere og elever på skolen.

Skoleboden – er på trin 4 en arbejdsplads for eleverne i typisk 2 måneders perioder. Vi træner kundeservice, personlig fremtræden og i matematik øves de relevante færdigheder.

Praktiske fag, skal styrkes, det er en god måde at lære på, derfor har vi afsat én hel formiddag om ugen til praktiske/ kreative/ musiske/ kropslige fag – vi kalder det kursusdag. Eleverne kan vælge sig ind på et kursus ud af 3-5 mulige, eksempler kan være sløjd, hjemkundskab, IT, fiskeri, håndgerning, billedkunst, musik og dans, teater og drama, ud & se arbejdspladser i Aalborg, Store Nørd.

Idræt, skal styrkes, derfor har vi fået ekstra 2 timers idræt på skemaet, hvor udover vi forsøger dels at integrere kroppen når andre traditionelt arbejder udelukkende bogligt, samt vi har et arsenal af aktivitetsmuligheder lige ved hånden som består af: bolde, hockeystave, bordtennis, sjippetove m.m.

Kompensation og hjælpemidler, når den almindelige vej ikke er fremkommelig, så tager vi en anden – og der er mange muligheder, især med IT. Vi vil gerne lære eleverne at blive fuldt fortrolige med IT både over en bred front og ved at kunne benytte IT som kompenserende værktøj, f.eks. til oplæsning og skrivning.

Forældre/ pårørende-samarbejde, - vægter vi meget højt i afdelingen. Vi oplever, at når vi sammen laver en indsats, så virker det. Desuden inddrager vi forældre hurtigt ved mistrivsel, spørgsmål og lignende.

Målfastsættelse og evaluering, - sætter vi højt, og helst i samarbejde med elev og forældre/ pårørende. Elevens individuelle undervisningsplan er udgangspunktet for diskussionen og planlægningen.