MØDE: Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 18.30 – 20.30.
                   
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Afbud: Jesper Momme, Henrik Meinert
 
DAGSORDEN:
 
 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.
Dagsorden blev godkendt
                               
 1. MEDDELSER FRA ELEVRÅDET
Der har ikke været afholdt møde i elevrådet siden sidste elevrådsmøde
 
 1. Procedurer vedr. skolebestyrelses arbejde
 2. Opfølgning på spørgsmål fra marts mødet og beslutning om fremtidig procedure.
 3. Suppleanter kaldes ind ad hoc og senest fredagen før. Ved kendt fravær meldes dette ud så tidligt som muligt. Suppleanter skal stå på maillisten og tilsendes dagsorden, referat samt evt. bilag
           
  1. Skoleplan
  Bestyrelsens kommentarer til det politiske niveau.
  Bestyrelsens kommentarer til skoleplanen tilrettes og vedhæftes denne som bilag.
   
  1. Evaluering af mødet med klasseforældrerådene den 24. april
  Temaet for mødet var inklusion. Hvordan var oplevelsen af mødet? Er der noget vi skal ændre på? Noget vi skal notere os i forhold til næste arrangement?
  Generelt positive tilbagemeldinger på form og indhold. Brug af udsagnskort virkede godt. Til næste møde overvejes om alle forældre skal inviteres. Pkt. sættes på dagsordenen til næste møde.
   
  1. Budget 2012
  2. Orientering om budgettet samt opfølgning herpå.
  3. Forvaltningens tilbagemelding vedr. regnskab for 2011 er enslydende med skolens tal. Regnskabet for 2011 er således godkendt og dermed er budgettet for 2012 også godkendt.
   1. Præsentation af DUS budget
   Budget blev fremlagt og godkendt
    
   1. Afvikling af mødet den 12. juni.
   2. Der er første samtalerunde til viceskolelederstillingen fra kl. 12.00. Giver det anledning til ændring i mødetidspunkt?
   3. Mødedato fastholdes
     
     
     
     
    Meddelelser
    1. Formand
    Held og lykke til Allan Jensen, der skal tilbage til Filstedvejens skole. Der er ansat en ny teknisk serviceleder, Toni Lundis, pr. 1. juni 2012
    1. Skoleleder
    Dele af legepladsen i indskolingen er lukket på grund af råd. Det undersøges om det skal være godkendte legeredskaber, der skal sættes op. DUS-forældreråd fremsender forslag om reklamefinansierede legeredskaber til skolebestyrelsen.
    1. Medarbejderrepræsentanter
    Prøveperioden er godt i gang. 5. klasse og specialklasser er på lejrskole.
    1. Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
    Der er 58 tilmeldte børn til Hammerhajen
     
    1. Evt.
    Der følges op på visning af film med aldersbegrænsning på.
     
    1. Godkendelse af referat
     
     
    Næste møde: 12. juni 2012 kl. 18.30 – 20.30