Beskrivelse af skolen

Byplanvejens skole er beliggende i den sydøstlige del af Aalborg ved Ådalen og har ca. 400 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse, en specialklasserække med 32 elever, en DUS (fritidsordning) med 230 børn, ca. 70 medarbejdere og en positiv forældrekreds.
 
De fysiske rammer
 
Skolen består af hovedbygningen med de omkringliggende fem huse og en idrætshal. I hovedbygningen er der ud over faglokaler og administration, mediatek, faciliteter til lærernes forberedelse samt vores fritidsklub, DUS II, for 4.-5. klasse. Disse faciliteter fungerer men trænger til at blive opgraderet, således at de passer til nutidens krav, behov og pædagogiske praksis.
En del af vore faglokaler er blevet moderniseret så de fremstår som tidssvarende pædagogiske undervisningsmiljøer.  I seks lokaler er ophængt interaktive whiteboards, et tiltag vi gerne vil udbygge til flere lokaler.
De omkringliggende huse er opdelt i afdelinger med indskoling, mellemtrin, udskoling og specialklasserække. Indskolingen (0.-3. kl.) er delt i to huse, hvor skole og DUS har lokalefællesskab. Det betyder at børnene oplever meget sammenhæng i hverdagen, og at der er mulighed for et udstrakt samarbejde mellem faggrupperne.
Vore lokaler er rummelige og skolen fremstår ren og pæn.
Udearealerne omkring indskolingshuset for 0. – 1. klasse er renoveret i 2009. I 2010 fik vi opsat en multibane ved udskolingshuset. Denne bruges meget såvel i som udenfor undervisningstiden.
Efter opsætningen af det trådløse netværk på skolen fungerer dette rimeligt. Vi er dog stadig på et for lavt niveau i forhold til hardware, da økonomien ikke rækker til den løbende udskiftning og udbygning af beholdningen.

Daglig praksis

 
Praksis på skolen afspejler, at vores elever kommer fra meget forskellige hjem. Vi har mange forskellige nationaliteter på skolen og bl.a. deraf repræsentation af mange forskellige kulturer. Dette er med til at skabe grundlaget for en inkluderende skole, med plads til forskellighed. Vi er i skoleåret 2010/11 blevet en PALS-skole (se afsnit herom) og arbejder derfor meget med fokus på positiv adfærd. Vi vil have en skole hvor tydelige, handlingsanvisende og positivt formulerede regler skal udgøre et trygt fundament for elevernes alsidige udvikling.
Vores pædagogiske praksis drøftes og udvikles indenfor rammerne af læring og alsidig udvikling. Vi arbejder med tydelige læringsmål på flere niveauer.  Det er i elevplaner og årsplaner for fagene. Det er på klasseniveau, hvor lærerne arbejder med tydeliggørelse af mål og formål for de enkelte forløb og det er i Dus, hvor der arbejdes med Dus-indholdsplan, herunder særlige fokusområder samt årsplaner i afdelingerne, ligesom der i Dus også udarbejdes individuelle elevplaner.
Undervisningen bygges i høj grad op omkring faglighed, sociale sammenhænge og fællesskaber. Det gøres bl.a. ved at arbejde med varierede undervisningsformer og holddeling som fagligt pædagogisk redskab til at styrke den enkelte indenfor fællesskabet. I 5. klasse er eleverne på hyttetur og i 8.klasse er der en lejrskole. Sociale sammenhænge og fællesskaber understøttes yderligere af en hyttetur 2 gange årligt i Dus II, samt en overnatning om året årgangsvis i den øvrige Dus. Sidstnævnte overnatning foregår på matriklen i indskolingshusene.
For at understøtte arbejdet med den enkelte elev har vi meget fokus på skole-hjem samarbejdet. I indskolingen er der i første klasse indlagt hjemmebesøg ved årets første samtale, hvor fokus i høj grad er på trivsel og relationen til eleven og forældrene. I øvrigt er der FLE(P) samtaler (forældre, lærer, elev (pædagog) samtaler) hvor fagpersoner omkring barnet indgår i samarbejdet med familien. På mellemtrinnet og i udskolingen er der ved én af årets samtaler cafésamtaler, hvor elever og forældre kommer og snakker med de lærere, de måtte ønske at møde.
For at lave så velfungerende klasser som muligt arbejder vi med udskudt klassedannelse i børnehaveklassen. Det betyder, at børnene går i én stor børnehaveklasse indtil jul, hvorefter de bliver klassedelt efter et meget grundigt arbejde med at gruppere børnene bedst muligt i forhold til muligheden for den enkeltes faglige, personlige og sociale udvikling.
På skolen er der gode traditioner for sociale arrangementer og fysiske aktiviteter. Bl.a. kan nævnes fælles idrætsdag med naboskolerne, Trimdag, skolefest, skolens dag og den årlige trivselsdag. I Dus deltages i Dus-turnering med de øvrige Dusser i byen, årlig Olympiade i Skovdalen og en årlig Sommerfest.
Eleverne involveres i skolens virke og udvikling gennem elevrådet, hvor de er med lige fra skolestarten, og hvor repræsentanter for de ældste sidder med i skolebestyrelsen.
I 8. klasse arbejder eleverne på skift i skolens bod, hvor de kan tjene lidt ekstra til deres lejrskole.
Skolen har udarbejdet en sundhedspolitik, og der er på skolen fokus på sundhed og trivsel. Skolebodens udvalg bliver jævnligt gennemgået og det sikres at udvalget er et sundt og energirigtigt supplement til madpakken. Vi har i indeværende skoleår tilført 6. årgang to ugentlige lektioner hjemkundskab, for også af den vej at styrke fokus på sundheden.
Vores valgfag har gennem flere år været meget præget af det sunde islæt. Der udbydes fag som boldspil, andre idrætsgrene og hjemkundskab. Fagene er populære blandt skolens store elever. Vi arbejder de kommende år på at videreudvikle valgfagene, så de i højere grad matcher elevernes ønsker.
I indskolingen varetager pædagogerne de ”Obligatoriske timer”, de såkaldte ”O-timer”, hvor der arbejdes med sundhed (bevægelse, motorik og kost) og trivsel.

Personalet

 
Der er på skolen et godt, engageret og velfungerende personale. Der er flere personalegrupper repræsenteret, de er pænt fordelt på alder og med størst repræsentation af kvinder.
I løbet af de sidste år er der kommet mange nye ansigter på skolen, og som følge deraf er skolen inde i en kulturforandringsproces, hvor mange værdier, rutiner og målsætninger bliver genstand for debat og reformulering.
I forbindelse med PALS projektet er vi pt. i gang med at finde vores nye fælles værdier og regler for adfærd på skolen. Det er en spændende proces, som alle medarbejdere tager stor del i. Processen vil, som også andre tiltag og projekter, komme til at reformulere forståelsen af ”os” som skole. Det er der en positiv tilgang til, når bare tingene foregår i dialog og egne holdninger kan genkendes i beslutningerne.
Der er i personalegruppen fokus på kommunikation og information, det vil vi være bedre til. SkoleIntra er blevet er godt redskab i det daglige, både internt og som kommunikationsmiddel til forældrene.
I sammenhæng med vores tosprogede elever har vi pt. ansat fire to-kulturelle medarbejdere.  Én arabisktalende lærer i specialklasserne, én arabisk pædagogmedhjælper i DUS, én tyrkisk-kurdisk pædagogmedhjælper i DUS og en tyrkisk-kurdisk talende børnehaveklasseleder.
Byplanvejens skole er en praktikskole for lærerstuderende. Det betyder, at vi er med til at uddanne kommende skolelærere. Det at modtage studerende giver anledning til videndeling og refleksion over egen undervisning, samtidig med ser vi det som et stort aktiv at få nye impulser fra vores kommende kollegaer.  Også eleverne har stor gavn og glæde af den ekstra lærerresurse en studerende betyder, samt den variation i undervisningen, som studerende giver mulighed for.
I Dus kommer både pædagogstuderende og PAU(pædagogisk assistent uddannelse)-elever. Begge grupper er hos os ½ år ad gangen.
Alle lærere arbejder sammen i team i afdelingerne, ligesom pædagogerne arbejder sammen i team i Dus-afdelingerne. Klassepædagoger og lærere i indskolingen arbejder tværfagligt sammen i team i klasser og på årgange. I indeværende år starter vi et udviklingsarbejde omkring teamsamarbejde, for at styrke og videreudvikle vores teamsamarbejde og vores samarbejdskompetencer i det hele taget. Sideløbende med teamsamarbejdet arbejdes i fagudvalg omkring de enkelte fag, med de formål at udvikle fagene, højne fagligheden og øge den faglige progression ved skift mellem afdelingerne.
Ledelsesteamet består af skoleleder, viceskoleleder og DUS-fællesleder.  Vi arbejder tæt sammen omkring ledelsen af skolen. DUS-fælleslederen har den daglige ledelse af DUS og har kontor i E-huset.  En stor udfordring i det daglige er, at teamledelsen rent fysisk ikke sidder samlet. Vi ser det derfor sådan, at en af forudsætningerne for et endnu tættere ledelsessamarbejde er, at kontorlandskabet ændres til at kunne rumme hele teamledelsen.

Afdelingerne

Indskolingen

Indskolingen på Byplanvejens Skole dækker 0.- 3. klasse. De fysiske rammer omkring børnenes skoledag er placeret i to huse, ét for 0. og 1. klasse og ét for 2. og 3. klasse, begge med fælleslokaler mellem undervisningsdelen og fritidsdelen, hertil hørende et stort udeareal med gode legemuligheder.
Grundlaget for vores arbejde er at skabe optimale og trygge rammer for børnenes faglige og alsidige udvikling, dette sker med en anerkendende tilgang og et ressourceorienteret menneskesyn.
Vi vægter en faglighed af høj kvalitet i alle fag og vil tilgodese børnenes forskellige behov for udfoldelse og læring. Vi tilbyder forebyggende specialundervisning i 1. og 2. klasse til alle børn, her er et særligt fokus på det enkelte barns læseforudsætninger og første læseudvikling, endvidere tilbyder vi motorisk træning for børn med særlige behov. Desuden har vi fokus på trivsel og de gode relationer gennem forskellige forløb på tværs af klasserne, så som trivselsdage, venskabsklasser, tværsuger mm. Endvidere har vi et elevråd, som er med til at sørge for, at børnenes interesser bliver varetaget på demokratisk vis.
Vi har i indskolingen fokus på gode frikvarterer. Vi ved, at børn lærer bedst, når de er mætte, har motioneret og fået frisk luft. Derfor har vi to-delte frikvarterer - første halvdel må børnene være inde, sidste halvdel skal alle ud. For at sikre nogle gode madpakkevaner, spiser lærerne madpakker med børnene i 10 minutter. Vi forsøger at skabe en rolig og hyggelig atmosfære, mens der spises.
Når børnene starter i 0. klasse hos os, sker der ikke en fast klassedannelse før i december. Klasserne bliver derved ikke skabt på tilfældighed, men på kvalificerede observationer af børnene. I indskolingen værdsætter vi et godt forældresamarbejde med 1-2 forældremøder om året, hjemmebesøg i 1. klasse, 2 skolehjemsamtaler om året hvor barnets dansk og matematiklærer samt klassepædagog deltager. Alt skriftlig information mellem skole/ DUS og hjem foregår via ForældreIntra. Her er der løbende orientering, uge og månedsbreve, tilmeldinger, kontaktbøger mm. Forældre er altid velkomne i klasserne efter aftale med klasselæreren. Hver klasse har endvidere et forældreråd og hver klasse bliver tilbudt ordningen Den gode klasse.

Mellemtrinnet

På mellemtrinet har vi fokus på det faglige indhold i undervisningen. Det er vigtigt for os, at hvert enkelt barn bliver udfordret.  Samtidig bruger vi meget tid på at fremme elevtrivsel i afdelingen, da vi ved, at det har stor betydning for indlæringen, og vi ønsker at styrke barnets sociale kompetencer, så barnet bedre kan indgå i sociale sammenhænge. I den forbindelse har vi flere fælles aktiviteter i afdelingen: Rystesammen-dagen, faguger og trivselsdage.
På mellemtrinet har vi et forsøg med holddeling på 5. årgang. Formålet med holddelingen er at skabe bedre muligheder for undervisningsdifferentiering, samt at skabe et spændende og udfordrende miljø for den enkelte elev. Holddeling skal altid ske ud fra faglige og pædagogiske hensyn, hele tiden med den enkelte elevs behov og det faglige stof som omdrejningsfaktor.
Vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde forældre og skole imellem, så vi støtter barnets trivsel samt faglige og sociale udvikling.
Vi afholder 2 forældremøder om året, FLE-samtaler i efteråret og Café-samtaler i foråret, hvor det er muligt at snakke med alle lærere også faglærerne.

Udskolingen

I udskolingsafdelingen vægter vi, at der er et højt fagligt niveau med tid til fordybelse. I og udenfor undervisningen skal der være plads til den enkelte elev såvel fagligt som socialt.
Vi forventer, at alle behandler hinanden med gensidig respekt og bidrager til fællesskabet.
Eleverne har gennem en demokratisk proces besluttet, hvordan fællesarealerne skal indrettes og udsmykkes.
Der afholdes fælles arrangementer for såvel hele afdelingen som årgange. De seneste år har vi bl.a. deltaget i/arrangeret skolefodbold, Aalborgs sejeste 8. kl., Demokratidag for 7. klasserne, fælles biograftur, trimaften samt ét årligt arrangement med skiftende temaer.
Vi afholder et forældremøde årligt med fagligt og socialt indhold og et andet møde, der er målrettet et specifikt tema f.eks. lejrskole. Forud for vores cafe-samtaler i efteråret har vi individuelle elevsamtaler, hvor vi udfærdiger elevplaner. Derudover har vi i foråret FLE-samtaler.

Specialafdelingen

Specialklasserne er en kommunal specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne visiteres af PPR Aalborg. Der er 32 elever i afdelingen opdelt i 4 klasser.
Alle elever har en individuel undervisningsplan, der drøftes med PPR mindst en gang årligt. Vi arbejder på at styrke elevernes forudsætninger for at indgå på en ungdomsuddannelse og få et aktivt fritidsliv. Afdelingen har de seneste år målrettet dette arbejde, hvorfor det også er blevet et udviklingsarbejde under Aalborg Skoler i Bevægelse.
Afdelingen karakteriseres ved en række værdier og fokuspunkter:

DUS I

Dus I, som er skolens fritidsordning fra 0.-3. klasse deler lokaler sammen med undervisning. Dussen er, som undervisningen, opdelt i to afdelinger, fordelt på to huse. 0.-1. klasse (Hus E), 2.-3. klasse (Hus D). Dus I rummer også en afdeling for børn med særlige behov. Afdelingen har p.t. basislokaler i D-huset, men fungere i det daglige som en integreret del af Dus.
Dussen arbejder ud fra en Dus indholdsplan, hvori der er opstillet 6 kerneområder, som medvirker til at sikre at der bliver tilbudt aktiviteter, der støtter og udvikler det enkelte barn/børnegruppens tilegnelse af sociale, personlige og faglige kompetencer. Med udgangspunkt i vores Dus indholdsplan, udarbejder den enkelte afdeling en årsplan med fokus på kerneområderne.
I skolestarten er der et tæt samarbejde mellem undervisningspersonale og fritidspersonale.
FLEP – samtaler, dvs. fælles samtaler mellem forældre, lærere, elever og pædagoger, foregår to gange om året, og der afholdes fælles forældremøder. Desuden kan pædagogerne deltage i klasserådsmøderne.
Derudover varetager pædagogerne, i de såkaldte ”O-timer”, undervisning i 0.-2. klasse i temaet ”Sundhed og trivsel”, og pædagogerne bidrager også i undervisningstiden med pædagogisk arbejde i klasserne i direkte samarbejde med klassens lærere eller børnehaveklasseleder.
I august/september er der valg til Dus-forældrerådet. Det sker i forbindelse med skolestartens årlige forældremøder.
Hvert år har vi nogle tilbagevendende arrangementer. I december måned afholder vi et julearrangement, hvor børn og forældre hygger sig med æbleskiver og juleunderholdning. Endvidere afholdes der i december måned børnejulearrangementer/frokoster. Til fastelavn slår vi katten af tønden og laver forskellige aktiviteter.
Kort inden sommerferien holder vi en sommerfest, hvor forældre bliver indbudt til spisning, og der foregår diverse aktiviteter og underholdning. Børnene har ligeledes mulighed for at overnatte på Dussen en gang om året, og hen mod sommeren afholdes der olympiade med diverse sportsdiscipliner.

Hammerhajen

Hammerhajen er et klublignende fritidstilbud for 4. og 5. klasse. Hammerhajen er normeret til 55 børn, men har mulighed for at optage op til 70 børn. I huset er der ansat 2 uddannede pædagoger.
Hammerhajen er åben i 40 uger om året. Vi følger skoleåret og holder derfor lukket i skoleferier og -fridage. Vores åbningstider udarbejdes hvert år, så vidt muligt, ud fra børnenes skoleskema. Vi har ikke morgenåben.
Hammerhajen er beliggende i G huset, som er underetage af hovedbygningen. Vi er en del af DUS, dog adskiller vi os ved, at vi ikke har kontrolleret pasnings- og tilsynspligt med børnene, altså er børnene det vi kalder ukontrolleret.
I huset er medlemmerne med til at forme hverdagen via et månedligt klubmøde, som foregår på demokratisk vis. I hverdagen søger vi, at skabe nogle trygge rammer med en cafe som samlingspunkt. Derudover er der også mulighed for at benytte et værksted, computer, diskotek, spillekonsoller og andet.
Vi har også mange traditioner: Ryste sammen tur - weekend med en overnatning, film maraton, forårs tur - weekend med 2 overnatninger, sommerfest og årstidsrelaterede traditioner.
Der arbejdes i samarbejde med undervisningsdelen bl.a. med overlapningstimer på mellemtrinnet.

Mediateket

Skolebiblioteket er centralt placeret på skolen og dette er med til at gøre stedet til et rum, hvor der hver skoledag opholder sig eller passerer mange mennesker.
Biblioteket er et stort åbent rum med mulighed for mange forskellige aktiviteter. I dagligdagen er det elever og lærere, som benytter sig af faciliteterne. Der ud over afholdes der på biblioteket forskellige arrangementer, så som forårskoncert og dimension ved skoleårets slutning.
Med jævne mellemrum laves der forskellige udstillinger med udgangspunkt i forskellige emner. Det kan være udstillinger, hvor materialerne hentes uden for skolen f. eks. hos Politiforbundet og de eksterne skole samlinger. Udstillingerne kan også være fra de forskellige fag på skolen, hvor elevernes arbejder udstilles.
Biblioteket er stedet, hvor der dagligt er besøg af elever fra skolens klasser. Der kan reservers tid til biblioteksbesøg, så har klassen en lektion til deres rådighed, hvor der er mulighed for vejledning, ro og plads til at finde lige præcis den eller de bøger, som ønskes lånt med hjem.
Eleverne kan også komme uanmeldt for at låne enten til undervisningen eller til fritidslæsning.
Ud over lån til fritidslæsningen, hjælper bibliotekaren også eleverne med at finde de rigtige materialer, når der skal løses større eller mindre opgaver i skolesammenhæng.
På skolebiblioteket findes der endvidere et lærerbibliotek, hvor der er mulighed for at finde materialer til faglig udvikling, opdatering af specifikke fagområder samt mulighed for at låne konkrete undervisningsmaterialer.  
På biblioteket er der skemalagte oplæsningslektioner, hvor eleverne fra indskolingen får læst højt og selv har mulighed for at øve sig i oplæsning for klassekammerater.
Bogindkøb foretages to gange om måneden. Bibliotekarerne udvælger nyindkøbene fra materialelister udarbejdet på PMC.
Lærerne på skolen har mulighed for at booke undervisningsmaterialer på de eksterne skolesamlinger (CFU og PMC). Denne procedure hjælper biblioteket med, således at materialerne distribueres til og fra samlingerne.
Skolebiblioteket er bemandet med to personer, hvor af den ene er skolebiblioteksuddannet.

Kompetencecentret

Kompetencecentret er omdrejningspunkt for indsatsen i forhold til elever med særlige behov. Vi rådgiver og vejleder konsultativt og tilrettelægger særlige tilbud til de elever, som har brug for en særlig indsats.
Kompetencecentret giver sparring, rådgivning og vejledning på pædagogiske problemstillinger i forhold til metoder, materialer og evaluering i forhold til lærere, pædagoger, forældre og elever.                       
Vi udvikler individuelt tilrettelagte tilbud til elever med særlige behov, organiseret i klassen, på hold eller på kompetencecentret.
Vi giver sparring, rådgivning og vejledning i forhold til sociale/emotionelle problemstillinger i klasserne og
Medvirker i inklusionsprocessen.
Vi tilbyder i samarbejde med PPR intervention i forhold til elever med særlige behov efter ABC- model.
Yder forebyggende/foregribende specialundervisning i 1. og 2. klasse i 3 lektioner om ugen.
Samarbejder med PPR og andre instanser.
Udfører, vejleder og rådgiver i forhold til pædagogiske tests, og tilbyder efterfølgende specialpædagogisk rådgivning til lærere/forældre og elever. Evt. klassekonference.
Udfører motorisk screening af elever i 0. klasse. Tilbyder motorisk træning. Udarbejder individuelle elevplaner for elever med særlige behov.
Deltager i forældre samarbejde (klasseforældremøder, FLE og svære samtaler) ved behov.
Vejleder og hjælper med kompenserende IT- materialer: Materialebasen, mikroværkstedet, CD-ord, osv. og holder forældrekurser herom.
Udfører den individuelle specialpædagogiske testning af enkeltelever efter aftale på ABC møde. Medvirker ved den efterfølgende samtale med forældre/elev/lærer.
Vi samarbejder med naboskoler om dysleksiprojekt.
Kan hver dag de første 2 lektioner modtage AKT elever efter forudgående aftale.
Vi tilbyder lektiehjælp.
Vi samarbejder med PPR og deltager i fyraftensmøder og erfaringsudvekslings/inspirationsmøder.
Kompetencecentret vil fra skoleår 2012 /13 tilbyde VAKS kursus til elever fra mellemtrinnet.

Trivselsindsatsen

 
På Byplanvejens skole er der, udover skemalagte trivselsaktiviteter i form af trivselsdage, strukturerede frikvartersaktiviteter og sociale samværsregler i de enkelte klasser, en trivselsperson ansat i 26 timer pr. uge med opgaver både i skoledelen og i dus.
Trivselspersonens arbejdsopgaver er primært forebyggende og opgaverne kan være følgende:
Derudover fungerer trivselspersonen som en støtteperson for forældre, der kan have brug for hjælp til selvhjælp i forbindelse med at støtte deres barn i dagligdagen på skolen. Det kan være ideer til lektiehjælp, hjælp til at kommunikere med offentlige instanser eller blot en tilkendegivelse af, at deres barn har en anden voksen at gå til.
På Byplanvejens skole afholdes regelmæssigt trivselsforum som er sammensat af ledelse, skolepsykolog, repræsentant fra familiegruppen, Aalborg Kommune, sundhedsplejerske og trivselsperson. Her søges løsninger i fællesskab omkring elever, der har behov for ekstra støtte/hjælp i fællesskab med forældre og lærere.