Fælles indsatsområder

Trivsel

Udviklingspunkt
Mål
Handling
Tidsplan/opf.
Ansvarlig
Ujde arbejdsbeskrivelse for og tydeliggøre trivselspersonens opgaver.
At alle er fortrolige med trivselspersonens arbejdsopgaver og træffetider.
Rammerne for trivselspersonens arbejde præciseres overfor alle pædagogiske medarbejdere.
Ud fra disse laves en gensidig forventningsafklaring.
Forår 2012darbe
Trivselsperson og ledelse.
Tværfagligt samarbejde
At kvalificere arbejdet med barnet gennem et mere nuanceret syn på det enkelte barn vha. samarbejde på tværs.
Videreudvikle fast struktur på samarbejdet.
Kursus for alle i ”Det gode teamsamarbejde."
Implementering af ABC-møder
Opfølgning efterår 2012
Ledelsen
Den gode klasse
At udvikle gode klasser med høj trivsel vha. fællesskab mellem forældrene.
Introduktion for alle forældre i 0.-3. klasse.
Opfølgningsmøde for samme forældre.
Opstart okt. 2011
Opfølgning sept. 2012
Ledelsen
Elevfravær
At nedbringe antallet af fraværsdage pr. elev
Nedsætte udvalg til at udvikle retningslinjer for håndtering af elevfravær.
Trivselspersonens rolle ifm. fravær beskrives.
Ledelsen laver opfølgning på fravær på møde hver måned.
Udvalg starter nu.
Opfølgning efterår 2012.
Skoleleder
PALS
Se beskrivelse under lokale indsatsområder
 
Personaletrivsel
At skabe og fastholde en høj arbejdsglæde.
Indførelse af social stafet og andre sociale arrangementer for alle medarbejdere.
Igangsættes løbende.
Opfølgning aug. 2012
Arbejdsmiljøgruppen
 

Inklusion

Udviklingspunkt
Mål
Handling
Tidsplan/opf.
Ansvarlig
Fælles forståelse af inklusion
At opnå en fælles forståelse, så vi bliver i stand til at beskrive vores faglige og pædagogiske udfordring
At få lavet en fælles definition på inklusion.
At opstille mål for indsatsen.
Udarbejde handleplan.
Forår 2012
Ledelsen
Kompetenceudvikling i forhold til inklusion
At alle medarbejdere løbende videreudvikler kompetencen til at udføre deres arbejde.
Uddannelsesplan udarbejdes ved de kommende MUS.
Uddannelse prioriteres i forhold til økonomi.
Forår 2012
Ledelsen
Videndeling
At den samlede viden i skolen deles mellem medarbejderne.
Tid afsat til videndeling planlægges for året.
ABC-møderne implementeres.
2011/12
Ledelsen
 

Pædagogisk IT

Udviklingspunkt
Mål
Handling
Tidsplan/opf.
Ansvarlig
Definition af pædagogisk IT
At alle har samme forståelse af begrebet.
At opstille mål og handlinger med udgangspunkt i den kommunale strategiplan.
2012/13
Ledelsen
Videndeling
At alle medarbejdere kender og kan bruge de programmer vi har adgang til.
Afvikling af internt kursus for alle medarbejdere.
 
2011/12 + 2012/13
Ledelsen
Integrering af IT i alle fag
At blive klogere på mulighederne for at integrere IT med de præmisser vi arbejder under.
 
 
 
Beholdningen af IT-udstyr
At have tilstrækkeligt med udstyr til at kunne tilgodese it- og mediekompetencer
Økonomisk planlægning og prioritering – plan for fornyelse udarbejdes.
2012
Ledelsen
 

Ungeindsatsen

Udviklingspunkt
Mål
Handling
Tidsplan/opf.
Ansvarlig
UEA i undervisningen
 
UEA styrkes i tværsugen i udskolingen.
Bruges som konstant dimension i undervisningen på trin 4.
 
Lærerne
Elevplaner
 
Planerne laves sammen med eleverne.
 
Lærerne
 

Læsning

Tema
Mål
Handling
Tidsplan/opf.
Ansvarlig
Læsepolitik
At omsætte de læsepolitiske retningslinjer til vores praksis
Udarbejde lokal handleplan for læsning
Forår 2012
Skoleleder