MØDE: Tirsdag den 17. april 2012 kl. 18.30 – 20.30.
                   
------------------------------------------------------------------------------------------------
Afbud: Pia B. Jensen, Hanne Laursen, Lars Black (suppleant)
 
DAGSORDEN:
 
 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.
Dagsorden blev godkendt.
                               
 1. MEDDELSER FRA ELEVRÅDET
Elevrådet har deltaget i Ungekongres den 7. marts. Eleverne deltog i workshop om rygning og alkohol. Ungebyrådet diskuterede muligheden for, at Jomfru Ane Gade kan lukke kl. 03.00. Forslaget bringes videre til Byrådet.
Elevrådet synes der var for meget underholdning til skolefesten i forhold til de andre elevplanlagte aktiviteter, der ikke have så stor søgning. Forholdet mellem aktiviteter og underholdning bør tilpasses.
 
 1. Procedurer vedr. skolebestyrelses arbejde
 2. Opfølgning på spørgsmål fra marts mødet.
 3. Stemmeberettigede ved møderne
 4. Det er uklart om suppleanter har stemmeret. Ledelsen undersøger nærmere.
  1. Suppleanternes deltagelse
  Hvis et af de faste medlemmer har forfald kan suppleanter indkaldes.
   
  Det undersøges om suppleanter kan deltage fast i SB-møder, og om de har stemmeret. Ledelsen undersøger nærmere.
           
  1. Skoleplan
  De forældrevalgte orienterede om deres tilbagemelding. SB havde en diskussion om
  oplægget. Under pkt. ”fysiske rammer” slettes sætningen ang. isolering af bygninger.
  De forældrevalgte reviderer oplægget, og personalerepræsentanter tilføjer yderligere
  kommentarer, og nyt udkast laves til næste møde. Der nedsættes et udvalg bestående
  af NCJ JM HM MH RJ GHA
   
  1. Inklusion
  LVI gav oplæg om inklusion. SB havde en drøftelse af oplægget. Bl.a. drøftedes økonomi efter 2015. Udgangspunktet er, at drøfte hvad vi gør på Byplanvejens skole.
   
  1. Mødet med klasseforældrerådene og DUS-forældreråd den 24. april kl. 19-21
  LVI`s oplæg bruges til mødet. Oplæg, drøftelse, cases og plenum udgør dagsordenen for mødet. SB-medlemmer fordeles på grupperne. Tilmelding sendes på ForældreIntra. SB mødes kl. 18.30 Antal tilmeldte tilsendes SB.
   
   
   
  1. Budget 2012
  AJ orienterede om budget, der er udarbejdet under forudsætning af endelig godkendelse af regnskab for 2011. AJ melder tilbage til SB om dette. DUS-budget tilsendes på mail.
   
  1. Meddelelser
  2. Formand
  3. Gode punkter på dagens møde
   1. Skoleleder
   Doris Willumsen og Rasmus Jensen er valgt som repræsentanter for personalet i SB i kommende skoleår. Der har været orienteringsmøde vedrørende stilling som teknisk serviceleder med ca. 45 fremmødte. Der er samtaler 26. april. NCJ deltager fra SB. Stillingen som viceskoleleder skal opslås. Mindst 5 forældrevalgte skal være med i ansættelsesudvalget. Ansættelse til 1. august
   1. Medarbejderrepræsentanter
   Da GHA færdiggør uddannelse som læsevejleder har hun valgt at udtræde af SB for at prioritere læsevejlederfunktionen.
   1. Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
   Fagfordeling er snart på plads og der kan derefter meldes ud om kommende 1. klasses klasselærere.
   Skolernes OL i maj måned. HM tilsender mail.
    
   1. Evt.
    
   1. Godkendelse af referat
    
   Referat blev godkendt
    
   Næste møde: 15. maj 2012 kl. 18.30 – 20.30