Profil

Pædagogiske principper

Skolens pædagogiske profil:

 

Sådan holder vi skole:
  • På Byplanvejens Skole tilstræber vi at skabe overskuelige rammer for både børn og medarbejdere. Gennem afdelingsstruktureringen fungerer de forskellige afdelinger i et vist omfang som en lille skole inden for en større skole. Det gælder de fysiske rammer, som er ”lukkede” omkring den enkelte afdelings børn, og det gælder i forhold til medarbejderne, som er fast tilknyttet én afdeling.
  • Vi mener, det giver det enkelte barn en tryghed at have sin skolegang i 3 – 4 år i den samme, mindre bygningsmæssige enhed sammen med den samme gruppe lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og rengøringsassistenter. Blandt andet derfor har vi etableret ”fælles børn i fælles rum” med undervisning og dus i samme bygninger.
  • For medarbejderne, primært de pædagogisk ansatte, betyder det, at de arbejder i selvstyrende team sammen med en mindre, fast sammensat gruppe kolleger, hvor kontinuiteten kan tilgodeses i den faglige, pædagogiske og organisatoriske udvikling og hvor det konkrete samarbejde om bl.a. fælles undervisningsplanlægning kan være nemmere at organisere og gennemføre    
  • I sammensætningen af afdelingsteamene tilgodeses et højt fagligt niveau ved at lærerne med få undtagelser underviser i fag, som de er liniefagsuddannede i eller har erhvervet faglige kompetencer i gennem flere års undervisningspraksis.
  • De mindre enheder fremmer også den daglige omsorg mellem børnene, mellem børn og voksne og mellem de voksne.
  • Modtagelse af nye både elever og medarbejdere forberedes grundigt, og der er stor opmærksomhed overfor nyankomne især i den første tid.
  • Folkeskoleloven fastslår, at ansvaret for det enkelte barns udbytte af skolegangen er både barnets, forældrenes og skolens. Det betragter vi som helt grundlæggende i skole-hjemsamarbejdet. Vi vægter meget, at forældre og skole gensidigt kontakter og informerer hinanden løbende, når der er behov for det.
  • Kendetegnende er også, at skolen gennem årene har været på forkant med udviklingstendenser i både pædagogisk og organisatorisk henseende, jf. tidligere skoleplaner.

De enkelte fag

Skolens obligatoriske fag: jvf. bilag til Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt 
 

Evaluering af kvalitet

Skoleplanens primære fokus er rettet mod evaluering. Der arbejdes således med evaluering i både undervisnings- og fritidsdelen, som led i det pædagogiske personales kompetenceudvikling.

Skolens indsatsområder

Se Skoleplan  

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Tilbud til elever med indlæringsvanskeligheder: Skolen har specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Lektiepolitik

Princip for brug af lektier

 

På Byplanvejens Skole forstås lektier som en opgave, eleven selvstændigt løser efter endt skoletid hjemme. Lektier kan også tænkes som en integreret del af skolens virksomhed og arbejde med elevernes læring og foregå i skoletiden.

Lektier skal give anledning til etablering af gode studievaner og refleksion over egen læring. Lektien baseres på stof gennemgået i undervisningstiden, således at eleven som udgangspunkt vil kunne løse opgaven på egen hånd. Det er lærerens ansvar, at sværhedsgraden af lektierne matcher elevens faglige niveau, så eleven bliver tilpas udfordret.

Skolens arbejde med lektier skal tilgodese den enkelte elevs eller grupper af elevers læringsmuligheder såvel fagligt som personligt, socialt og trivselsmæssigt, og det skal leve op til skolens værdier ansvar, respekt, trivsel, læring og fællesskab.

 

Brugen af lektier må løbende evalueres, således den lever op til dette princip.

 

Derfor vægtes:

 • At læreren sikrer, at eleven har viden om læringsmålet for lektien, hvilken lektie der er givet, hvilken deadline der er for lektien, og hvilken feedback eleven kan forvente
 • At læreren tydeligt kommunikerer forventninger til elever og forældre om for eksempel omfang af og formål med lektierne
 • At der er et tydeligt link mellem lektierne og det stof, der arbejdes med i undervisningen
 • At omfanget af lektier er balanceret og koordineret på tværs af fag, så eleven også har tid til andre ting i fritiden
 • At lektier kun bruges hvor de kan øge udbyttet af læringsaktiviteter i undervisningen
 • At lektierne ikke bruges som straf

Mål med lektier:

 • At alle elever bliver så dygtige som de kan
 • At engagere eleverne i refleksion over egen læring
 • At opøve gode studievaner

Tegn vi kigger efter:

 • At eleverne oplever at blive tilpas udfordret
 • At eleverne får feedback fra læreren
 • At der opleves en højere faglig og social udvikling
 • At kommunikationen er så tydelig, at lektierne giver mening

 

Dette princip evalueres umiddelbart efter vinterferien 2018 ved personale, elever og forældre.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 29. august 2017

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Oplysninger om skolens ordensreglement findes her:  Ordensregler
Skolens ordensregler er under revision. Det sker gennem elevers, medarbejders og skolebestyrelsens arbejde med elevtrivsel.